Viziunea, misiunea și obiectivele

Viziune

Calitatea de membru al Camerei de Comerţ și Industrie Bihor este o garanţie pentru succesul afacerilor membrilor săi şi o carte de vizită în relaţiile cu partenerii comerciali din ţară şi din străinătate. Prin echipa sa de profesionişti, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor generează plus valoare membrilor săi şi comunităţii de afaceri locale, încurajând şi suţinând dezvoltarea spiritului antreprenorial, respectând valorile economiei de piaţă.

Obiectivul principal este de a sprijini oamenii de afaceri din țara și străinatate în activitatea lor, indiferent de domeniul în care activează prin punerea la dispoziție a ofertelor, a cererilor de oferte de pe piață, prin acordarea de consultanță în domeniul comercial, juridic, economico-financiar, prin furnizarea de informații utile din punct de vedere comercial, economic și legislativ, etc.

În rolul său de interfață între comunitatea de afaceri și factorii de putere, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor promovează construcția și consolidarea unei rețele de contacte din care fac parte membrii și partenerii săi, formând astfel vocea comună în apărarea și promovarea intereselor de afaceri, în dialogul cu autoritățile publice.

Valori

Principiile care stau la baza activităţii Camerei:  profesionalism; reprezentativitate; utilitate; consultare; comunicare;  transparenţă; participare; responsabilitate; eficienţă; coerenţă.

În condiţiile unei scăderi semnificative, la nivel naţional, a gradului de ocupare al spaţiilor de conferinţe şi a numărului de evenimente, consecinţă a măsurilor adoptate de organizaţii în contextul crizei economice globale – reducerea cheltuielilor de personal, a bugetului pentru formare profesională şi deplasări externe (misiuni economice), interesul oamenilor de afaceri pentru evenimente ce abordează teme concrete – modificări legislative, proceduri administrative, alegerea unor locaţii şi servicii conexe – catering, logistică, din raţiuni precum parteneriat (legături de afaceri) şi facilităţi.

CCI Bihor îşi propune o strategie de marketing, bazată pe:

 • Brand-ul camerei pentru companii;
 • Promovarea unor tarife competitive la spaţiile de conferinţă, cursuri şi diversitatea serviciilor conexe;
 • Exploatarea bazelor de date cu companii ale CCI Bihor, pe diferite domenii.Se va urmări actualizarea acestora în ceea ce priveşte datele de marketing;
 • Promovare privind ocuparea sălilor oferite spre închiriere pentru organizarea evenimentelor prin pachete promoționale integrate (sală, dotări necesare, promovare eveniment,catering, promovare la baza de date;
 • Promovarea sălilor de conferinţe în mediul virtual prin schimb de bannere, în urma unei analize a site-urilor cu vizibilitate şi relevanţă pentru evenimentele CCI Bihor;
 • Generarea de workshop-uri şi seminarii pe teme de interes pentru mediul de afaceri în scopul reducerii impactului crizei economice şi financiare asupra oamenilor de afaceri: fiscalitate, modificări legislative (codul civil, codul muncii etc.), vamă, import-export.;
 • Colaborarea cu organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale pentru organizarea de evenimente de informare în domeniile de interes pentru mediul de afaceri din Bihor.

Obiective

Obiectivele şi direcţiile de acţiune care compun strategia Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor în scopul realizării misiunii sale sunt următoarele:

Consolidarea şi creşterea imaginii şi vizibilităţii CCI Bihor

În domeniul relaţiilor publice va urmări în acest an creşterea vizibilităţii CCI Bihor pe linie de comunicare publică prin consolidarea platformei media proprii şi creşterea notorietăţii activităţii CCI Bihor prin iniţierea şi organizarea de conferinţe cu tematici relevante pentru mediul de afaceri.

În vederea realizării acestor obiective redăm în cele de urmează acţiunile ce vor fi întreprinse:

 • Continuarea editării newsletter-ului electronic BH Business cu conţinut propriu de business şi dezvoltarea acestui produs din perspectiva editorială. Dezvoltarea parteneriatelor cu CCI Judeţene şi Bilaterale şi alte societăţi sau publicaţii de specialitate pentru preluarea de conţinut şi promovare reciprocă cu site-urile proprii şi cu media locală;
 • Dezvoltarea parteneriatelor media;
 • Continuarea mediatizării serviciilor oferite de CCI Bihor în beneficiul mediului de afaceri (Consultanţă Societăţi Comerciale – Constituire, – Înregistrare, – Modificare Acte Constitutive, Asistenţă Proprietate Industrială (Mărci,D.M.I., Brevete); Înscriere Gajuri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; Soluţionare Litigii Comerciale – prin Curtea de Arbitraj Comercial; Certificate de Origine a Mărfurilor; Standarde ASRO; Intermediere Obţinere Cod de Bare; Publicare  Pierderi persoane juridice – Monitorul Oficial – Partea III-A; Oportunităţi de Afaceri; Cursuri de Formare Profesională (Iniţiere, Calificare, Specializare, Perfecţionare); Seminarii şi Simpozioane; Publicitate; Servicii de Contabilitate, Semnătura Electronică şi Secretariat pentru firme);
 • Îmbunătăţirea structurii site-ului Camerei, inclusiv prin comunicarea în sens invers;
 • Promovarea Camerei prin prezenţe la principalele evenimente de afaceri locale, regionale şi naţionale;
 • Mediatizarea sistematică în presă şi publicaţiile proprii a activităţii Camerei;
 • Asocierea brandului CCI Bh unor evenimente, concepte, cauze superioare.

Diversificarea şi creşterea calitativă a acţiunilor şi serviciilor destinate mediului de afaceri, cu precădere membrilor Camerei

 • Organizarea de seminarii/simpozioane/conferinţe având ca teme promovarea serviciilor CCI Bihor: Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Protecţia Proprietăţii Industriale, ASRO, Cod de bare, Certificatul de origine a mărfurilor document esenţial de export, Avizarea existenţei cazului de forţă majoră, Noul Cod Civil, Noul Cod de procedură civilă, Medierea – metodă alternativă de soluţionare a diferendelor între părţi;
 • Dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă, flexibilă, care să asigure creşterea ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi care să răspundă nevoilor companiilor;
 • Promovarea intensivă a sistemelor de certificare pentru intensificarea exportului şi realizarea unor produse şi servicii de calitate;
 • Dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor de consultanţă pentru mediul de afaceri, în domenii utile pentru funcţionarea lor; legal, organizare, fiscal, resurse umane, financiar-contabil;
 • Continuarea sprijinirii şi promovării IMM-urilor, pentru a deveni competitivi pe pieţele externe;
 • Organizarea de reuniuni pe teme de actualitate, informarea firmelor privind oportunităţile de afaceri şi posibilităţile de valorificare;
 • Formarea capitalului uman prin întărirea activităţii antreprenoriale şi manageriale;
 • Dezvoltarea de noi servicii, adaptate nevoilor actuale ale pieţei, adresate comercianţilor din judeţ şi membrilor Camerei în special;
 • Continuarea activităţii de organizare, de către CCI Bihor împreună cu ROMEXPO, de târguri şi expoziţii tematice;
 • Organizarea de activităţi de informare pentru mediul economic în domeniul finanţărilor din fonduri structurale;
 • Colaborarea cu parcurile industriale şi incubatorul de afaceri din judeţ;
 • Dezvoltarea şi actualizarea modului de informaţii comerciale;
 • Realizarea de întâlniri şi misiuni economice, inclusiv cu ocazia târgurilor şi expoziţiilor, în colaborare cu autorităţile locale;

Intensificarea activităţii CCI Bihor ca şi organizaţie reprezentantivă pentru membrii ei, precum şi pentru comunitatea de afaceri;

 • Consolidarea Camerei ca partener de dialog în relaţiile cu toţi factorii de decizie economică, politică şi socială, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alte instituţii ale societăţii civile;
 • Continuarea politicii de atragere ca membri ai Camerei a unui număr sporit de IMM-uri, cât şi a societăţilor comerciale cu potenţial ridicat;
 • Iniţierea şi realizarea de acţiuni de lobby şi advocacy pentru sprijinirea comunităţii de afaceri;
 • Consultarea periodică  între Cameră, firmele membre şi ale comunităţii de afaceri în vederea dezbaterii problemelor care le preocupă şi a stabilirii căilor de acţiune ale Camerei în vederea promovării şi susţinerii punctelor de vedere ale acestora;
 • Promovarea activităţii de parteneriat investiţional şi atragerea de parteneri potenţiali pentru investiţii, cooperări pe termen mediu şi lung;
 • În baza acordului de parteneriat cu Universitatea Oradea, Zona Metropolitană Oradea, Federaţia Patronilor Bihor, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii vom sprijini comunitatea de afaceri din Bihor, prin realizarea, susţinerea şi promovarea unor modele de dezvoltare bazate pe conlucrarea dintre administraţia publică, mediul de afaceri şi mediul academic;
 • Continuarea parteneriatelor cu organizatorii evenimentelor comerciale locale şi naţionale majore : ROMEXPO Bucureşti, Consorţiul Camerelor de Comerţ şi Industrie din regiunea de „Nord-Vest” a României;
 • Organizarea evenimentului de afaceri „Topul firmelor” ediţia 2018;
 • Intensificarea cooperării cu instituţiile şi autorităţile locale în vederea iniţierii şi derulării unor proiecte de dezvoltare regională şi zonală şi pentru obţinerea de finanţări;
 • Dezvoltarea de proiecte comune cu administraţiile publice locale şi judeţene;
 • Continuarea acţiunilor de lobby pentru sporirea atribuţiilor CCI, în principal în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României;
 • Creşterea numărului şi calităţii acţiunilor de reprezentare şi apărare a intereselor membrilor şi a comunităţii de afaceri din judeţul Bihor;
 • Dezvoltarea unor relaţii parteneriale cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 • Continuarea demersurilor pentru consolidarea unui sistem cameral puternic, reprezentativ şi durabil;
 • Organizarea de întâlniri ale agenţilor economici pe domenii de activitate.

Eficienţa în organizarea şi gestionarea resurselor umane şi materiale ale CCI Bihor;

 • Selectarea de personal cât mai adecvat în raport cu noile cerinţe ale pieţei serviciilor;
 • Pentru creşterea eficacităţii personalului, realizarea de acţiuni pentru perfecţionarea profesională continuă;
 • Dezvoltarea şi motivarea personalului:  creşterea nivelului de satisfacţie şi implicare a angajaţilor Camerei; asigurarea fidelizării şi păstrării angajaţilor performanţi; dezvoltarea unui sistem de motivare financiară a personalului în funcţie de  rezultatele pe proiect; organizarea unor activităţi de teambuilding & motivare;
 • Receptivitate faţă de propunerile de parteneriat pentru administrarea de centre de afaceri, centre expoziţionale etc.;
 • Dezvoltarea sistemului de evaluare permanentă a personalului şi a obiectivelor individuale de dezvoltare.

Sprijinirea procesului de absorbţie şi gestionare a fondurilor structurale

 • Continuarea şi finalizarea proiectelor în derulare la această dată;
 • Consultanţă şi asistenţă acordată operatorilor economici pentru accesul la surse de finanţare interne şi externe;
 • Participarea CCI Bihor în noi proiecte cu finanţare europeană, în calitate de promotor sau partener;
 • Extinderea relaţiilor cu camere de comerţ şi cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi similare din străinătate în vederea dezvoltării de noi parteneriate;
 • Organizarea de burse de contacte între finanţatori şi solicitanţii de fonduri pentru realizarea de investiţii;
 • Parteneriate externe şi interne cu entităţi relevante şi reprezentative, care să conducă la realizarea şi dezvoltarea parcului tehnologic şi/sau parcul de soft şi/sau centrul expoziţional, în partneriat public-privat.